Статті

Список праць викладачів журналістики

Деталі

Термінологічний словник

 1. Книгознавство. Термінологічний словник (редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність) : навчальне видання / за заг. Ред. В. Жадька. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 304 с.

Монографії та навчальні видання

 1. Жадько В.О. Етика журналістської творчості. Конспект лекцій для тудентів Інституту української філології / В.О. Жадько. – К., 2009. – 32 с.
 2. Жадько В.О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: Навчальний посібник. – К., Вид-во «СПД Жадько В. О.», 2005. – 352с., ілюстрації.
 3. Жадько В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика. Частина 1-2 / В.О. Жадько.  – К., 2009. – 40 c., 48 с.
 4. Жадько В.О. Методичні рекомендації для проведення занять у формі рольової гри з розділу: «Журналістика як творчий процес» / В.О. Жадько. – К., 2009. – 16 с.
 5. Жадько В.О. Журналістика та редакторська майстерність: навчальний посібник / В.О.  Жадько. – К. : Знання, 2010. – 242 с.
 6. Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності: навч. посіб. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
 7. Сидоренко Н.М. Історія української журналістики : Становлення та розвиток  рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): навч. посіб. / Георгієвська Вікторія, Сидоренко Наталія. — К. : АДЕФ-Україна, 2010. — 224 с.
 8. Сидоренко Н.М. «Історія – об’єктивізація сучасності» / Н. Сидоренко // Мукомела. На зламі віків: українська журналістика на поч. ХХ ст.: навч. посіб. / Олександр Мукомела. — К. : Грамота, 2010. — С. 5—10
 9. Сидоренко Н.М. Реклама – рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.) моногр. / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – К. : АДЕФ – Україна, 2010. – 320 с.
 10. Сидоренко Н.М. Формування преси Києва (1835–1918) : [наук. вид.] / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко. – К. : Темпора, 2011. – 208 с. (18,5 др. арк.).
 11. Сидоренко Н. М.Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 2. – 128 с.
 12. Сидоренко Н.М. Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 3 (Російськомовні видання). – 792 с.
 13. Сидоренко Н.М. Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 4. – 208 с.
 14. Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості ХІХ – ХХ століть: навч. посіб. / Н. М. Сидоренко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 159 с.
 15. Сидоренко Н. М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посб. / Н. М. Сидоренко, А. М. Волобуєва, Н. Ф. Остапенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 111 с.
 16. Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навчальна програма і методичні рекомендації для студентів Інституту журналістики (спеціальності – журналістика, видавнича справа та редагування, реклама, зв’язки з громадськістю) [уклад. Н. М. Сидоренко]. – К., 2012. – 14 с.
 17. Куляс П.П. Типологія помилок: таблиця девіацій. Навчальний посібник.  К. : «Ун-т «Україна», 2007. – 80с
 18. Куляс П.П. Словник найпоширеніших помилок у ЗМІ з варіантами їх виправлення: Посібник для майбутнього редактора. – К. : «Ун-т «Україна», 2006. – 193 с.
 19.  Куляс П.П. Система – проти автоматизму суржику: редакторський погляд: Навчальний посібник – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 294с.
 20. Марків О.Т. Робота з автором: навчально-методичний комплекс / О.Т. Марків; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2014. – 72 с.
 21. Харитоненко О.І. Редагування навчальних видань : навчально-методичний комплекс / О.І. Харитоненко; Національний педагогічний ун-т                            ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 100 с.
 22. Харитоненко О.І. Засоби масової комунікації: література і суспільство : навчально-методичний комплекс / О.І. Харитоненко; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – 72 с. 
 23. Харчук О.В. Коректура: Методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи): Видання друге, доповнене. – К.: «Альфа-М», 2009. – 52 с. (у співавторстві)
 24. Чепуренко Я.О. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів і понять: довідково-навчальне видання. – К. : Освіта України, 2008. – 544 с.
 25. Шпак В.І. Видавничий бізнес. Теорія і практика Навчальний посібник. К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2010. – 384 с.
 26. Шпак В.І. Розвиток видавничої справи України (1990–2010 рр.). Навчальний посібник. К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2011. – 232 с.
 27. Шпак В.І. Видавничий бізнес. Навчальний посібник. К. : ВПК «Експрес-поліграф», 2012. – 352 с.
 28. Жадько В.О. Обрані педагогікою: худож.-документ. Нариси: у 2-х книгах / В.О. Жадько. – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2014. – Книга 1: Просвітники-педагоги. – Книга 2: Подвижникик педагогіки. – 608с.

Статті в журналах і наукових збірниках:

 1. Жадько В.О.   Михайло Драгоманов  – публіцист, редактор, видавець // Невідомий-відомий  Драгоманов. – 2011. С. 134-167.
 2. Жадько В.О. Особливості впливу інформатизації на формування культурно-комунікативних потреб журналіста в період євроінтеграції // Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 19 грудня 2012 р. – К.: «ВПК «Експрес-поліграф, 2013, С. 29-35.
 3. Жадько В.О. Друкарня Києво-Печерської лаври в житті Г.Г. Шевченка // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  . – С.4-10.
 4. Клименко О.І. Місце засобів педагогічної діагностики в структурі електронного підручника: теоретичні засоби застосування / О.І. Клименко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III – К. : Ореол-сервіс, 2013 – 60.  – С. 22-30
 5. Куляс П.П. Контрсистема проти автоматизму суржику // Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Зб. наук. праць. – Т. 3 (15). – К. : 2009. – С. 158-180.
 6. Куляс П.П. Система суржику // Сьогодення українського мовного середовища: зб. н. праць. Вип. 2. – К. : ІВО АПН України, 2010. – С. 72-81.
 7.  Куляс П.П. Фразеологічний та синтаксичний складники суржикув писемній комунікації. – К., 2011. – С. 36-45.
 8. Куляс П.П. Особливості сучасного українського мовного пуризму // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ                                              ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  С. 48-52.
 9. Марків О.Т.  Коментар у редакторському опрацюванні (на матеріалах двомовного журналу «TheUKRAINIAN») // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. - № 4. – С.153-157.
 10. Марків О. Т. Підготовка майбутніх редакторів до виконання фахових ролей у конвергентних медіа // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Вид-во «Гносиз», 2012. –  Т.5 (38).  – С.276-283
 11. Марків О.Т. Роль електронних наукових журналів у сучасній освіті // Materialymezinarodnivedecko-praktickaconferenceDnyvedy – 2013. Dil 19. Pedagogika. – Praga, 2013. - C. 28-30.
 12. Марків О.Т. Комунікативний ефект журналістського онлайн-матеріалy //Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск II. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60 с.  – С.27-32.
 13. Марків О.Т. Дитяча періодика як засіб освіти:  педагогічний і редакторський аспекти / О.Т. Марків // Наукові записки. Педагогічні науки. – К., Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — Вип. 11
 14. Марків О.Т. Аксіологія фактів і журналістська техніка їх вираження в аналітичних жанрах / О.Т. Марків // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – К., 2014.
 15. Марків О.Т. Критерії визначення значимості довідкових видань для професійної комунікації журналістів / О.Т. Марків // MateriałyXMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Strategicznepytania światowejnauki - 2014» Volume 21. Filologicznenauki. : Przemyśl. Naukaistudia - 112 str. – С. 43-47.
 16. Марків О.Т. Чинники ефективної співпраці редактора з автором у видавничому процесі // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV – К. : Ореол-сервіс, 2014 – 88.  – С. 52-58.
 17. Сидоренко Н. М. Галузеві медичні періодичні видання Києва: проблемно-тематичний зріз / Наталія Сидоренко, Володимир Садівничий // Діалог : медіа-студії. – Одеса, 2010. – Вип. 11. – С. 223–232.
 18. Сидоренко Н. «Європейська журналістика» Юрія Шевельова / Наталя Сидоренко // Журналістика : наук. зб. — 2010. — Вип. 9 (34). — С. 119—127.
 19. Сидоренко Н. М. Рекламні товариства в Східній Україні початку ХХ ст. / Сидоренко Н. М. // Ученые записки Таврического университета. — 2010. — Т. 23 (62). — № 4. — С. 445—449.
 20. Сидоренко Н. Міфотворчість в історії української журналістики / Наталія Сидоренко // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць. — Черкаси, 2010. — С. 482—485.
 21. Сидоренко Н. М. «Різногалузеве» прочитання історії української журналістики: проблеми і … проблеми / Н. М. Сидоренко // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : мат. конф. —  Полтава, 2010. — С. 272—276.
 22. Сидоренко Н. Н. Развитие детской и ученической прессы Киева: от истоков к преобразованиям ХХІ века / Сидоренко Н. Н., Волобуєва А. М. // Трансформация систем СМИ в современном мире: мат. Международ. науч.-практ. конф. «Журналистика 2009». — М., 2010. — С. 513—514.
 23. Сидоренко Н. Іншомовна періодика на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): джерела, пошуки, знахідки / Наталя Сидоренко // Український інформаційний простір : наук. журнал : у 2 ч. – К., 2013. – № 1. – Ч. 1. – С. 273–276.
 24. Sydorenko N. For the Future’s Sake: Unrealized Lessons of the Past (Mass Media and Language in Ukraine) / Nataliya Sydorenko // Ukraine : Language, Culture, Identity : A conference of the Mykola Zerov Center for Ukrainian Studies, Monash University. – Melbourne, 2013. – P. 13.
 25.   Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту / О.І. Харитоненко  // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Т. 36. – Липень-вересень. – 216с. – С. 102-109.
 26.  Харитоненко О.І. Історія видавничої справи в шкільних підручниках кінця XIX – початку XX століття / О.І. Харитоненко // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В.В. Різуна: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Т. 37. – жовтень-грудень. – 196 с. – С. 48-51.
 27.  Харитоненко О.І. Сучасні трансформації  жанру літературної рецензії в масмедійному просторі України / О.І. Харитоненко // Журналістика, філологія та медіаосвіта: збірник наукових доповідей у 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – 436 с. – С.
 28.  Харитоненко О.І. Проблеми редагування інформаційних жанрів: типові помилки в текстах заміток / О.І. Харитоненко // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – 366 с. – С. 342-345
 29.  Харитоненко О.І. Логічні помилки в різних видах навчальних дефініцій / О.І. Харитоненко // Язык. Речь. Речевая деятельность : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Н. Кавинкина (отв. ред.). – Гродно : ГрГУ, 2011. – 106 с. –
 30.  Харитоненко О.І. Рух коректур у видавництві за умов комп’ютеризації виробництва: терміни, визначення, опис технологічних процесів здійснення коректури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 536 с. − С.
 31.  Харитоненко О.І. Типові помилки у використанні офіційно-ділового стилю в інформаційних повідомленнях сучасних регіональних ЗМІ // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної наукової конференції: у 3 т. / відп. ред. В.М. Галич. – Т. III. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 200 с. − С. 37-44
 32.  Харитоненко О.І. Газетна рубрика в історії та сучасності: функції, види, традиції оформлення // Держава та регіони. Науково-практичний журнал. Серія: соціальні комунікації. – 2012. − №3(11). − С. 101-106
 33.  Харитоненко О.І. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики: види, структура, особливості редагування // Мова. Суспільство. Журналістика: збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А.І. Мамалиги та О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) (Київ, 6 квітня 2012). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 280 с. – С. 177-183.
 34. Харитоненко О.І. Висвітлення проблем редагування в фахових виданнях галузі соціальних комунікацій / О.І. Харитоненко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60 с. – С. 55-58
 35. Харитоненко О.І. Читацькі практики шевченкової епохи (на матеріалі повісті Т.Г.Шевченка «Близнюки») // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88. – С. 38-48
 36.  Харитоненко О.І. Проблеми визначення типу видання в сучасних газетах// Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88. – С. 63-68.
 37. Харчук О.В. Сучасна навчальна книга: проблеми редагування /Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова.
 38. Харчук О.В. Редагування перекладів // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2013. С. 42-51.
 39. Харчук О.В. Історія редагування: українська рукописна книга // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2013. С. 48-55.
 40. Полтавець Ю.С. Функціонування онімів у газетних заголовках (на матеріалі «Літературної України») // Простір і час сучасної науки: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 – 21 квітня 2011 р.) / Ін-т наукового прогнозування, Кримський ін-т економіки та господарського права, кафедра політології і права Вінницького нац. техн. ун-ту. – К., 2011.– Ч. 6. – С. 52 – 54.
 41. Полтавець Ю.С. Основні підходи до вивчення евфемізмів і дисфемізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 24. – С. 224 – 234.
 42. Полтавець Ю.С. Історія та вживання терміна «атракція» в мовознавчій традиції // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2012. –  Вип. 7. – С. 135 – 141.
 43. Полтавець Ю.С. Явище атракції: вияв на різних мовних рівнях // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 210 – 217.
 44. Полтавець Ю.С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 40. – С. 94 – 100.
 45. Poltavets Y.S. Semantic attraction of semes in the Modern Ukrainian // European Applied Sciences. – 2014. – № 3.– Stuttgart, Germany: ORT Publishing. – РР. 124 – 126.
 46.  Полтавець Ю.С. Види та роль атракторів у лексико-семантичних процесах (на прикладі синонімічної атракції) //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – С. 59 – 63.
 47. Полтавець Ю. Темпоральний патерн антонімічної атракції в українській публіцистиці початку ХХІ ст. // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski ; katedra ukrainistyki. – Warszawa, 2016. – № 4. – С. 241 – 248.
 48. Полтавець Ю. Змістові та мовностилістичні особливості видавничих анотацій до сучасних дитячих книжкових видань // Журналістика, видавнича справа, редагування: вчора, сьогодні, завтра : збірник наукових праць «Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій». Випуск V. – К. : ДП«Експрес-об’ява», 2015. – С. 33 – 40.
 49. Чепуренко Я. О. Інформаційні ресурси суспільства: спроба етапного аналізу / Я.О.Чепуренко // Міжнародного науково-практичного семінару «Інформаційний розвиток суспільства», 17-19 квітня 2012 р. Киїів, Варшава. – К.,2013. – С.221-240.
 50. Чепуренко Я.О. Навчально-методичний комплекс як вид навчального т видання / Я.О. Чепуренко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60. С.  7-15.
 51.  Чепуренко Я.О. Стандартизація редакційно-видавничої підготовки наукових видань: стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  68-78.
 52. Шевчук С.В. Критерії якості та загальні вимоги до педагогічних програмних засобів / С.В. Шевчук // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III – К. : Ореол-сервіс, 2013 – 60.  – С. 18-22.
 53.  Шпак В.І. Особливості розвитку газетярської справи України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [зб. наук.праць] – 2010. – № 25. – С. 105-112.
 54.  Шпак В.І.  Видавнича справа – складова інформаційної безпеки країни // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2011. – С. 165-181.
 55.  Шпак В.І. Трансформація видавничої справи України у період переходу від командно-адміністративної до ринкової системи управління (1990–2010 рр.)// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. № 41 (11). – С. 20-433.
 56.  Шпак В.І. Функціонування громадських організацій у видавничій сфері (1990–2010 рр.) // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 44 (2). – С. 195-202.
 57.  Шпак В.І. Здобутки і прогалини у законодавчому забезпеченні видавничої справи // Університет. Науковий історико-філософський журнал. – 2011.– № 2. – С. 13-21.
 58.  Шпак В.І. Видавнича продукція  – складова інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць – Вип. 102. Ч. 1. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжн. відносин, 2011. – С. 24-28.
 59.  Шпак В.І. Тенденції розвитку книжкової продукції незалежної України в її тематичному, мовному і регіональному аспектах // Університет. Науковий історико-філософський журнал. – 2012. – № 4. – С.80-86. 
 60.  Шпак В.І. Історіографія видавничої справи сучасної України // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал.– 2012. – № 4. – С. 126-132.
 61.  Шпак В.І. Джерельна база досліджень книговидавничої справи незалежної України // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 5 (202). – С. 16-20.
 62.  Шпак В.І.  Джерельна база досліджень друкованих засобів масової інформації  незалежної України // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6 (203). – С. 9-12.
 63.  Шпак В.І. Українські газети: вчора, сьогодні, завтра // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. - К., 2013. Вип. 73. – 2013. – С. 268–271.
 64.  Шпак В.І. Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 рр.) // Історична память. Науковий збірник. – Полтава:  ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – № 29. – С. 99-103.
 65.  Шпак В.І. Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №9(206). – С. 3-5.
 66.  Шпак В.І. Розбудова національного інформаційного простору України. Видавнича сфера // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2013. Вип. 76 (№9) – 2013. – С. 194–197.
 67.  Шпак В.І. Історія створення та функціонування громадських організацій у видавничій справі // Освіта Регіону. Політологія Психологія Комунікації. Український науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 101-105.
 68.  Шпак В.І. Становлення та розвиток поліграфічного бізнесу в незалежній Україні // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №11(208). – С. 3-5.
 69.  Шпак В.І. Редакторські професії. Формування сучасного фахівця видавничої справи // Державне управління: стратегія і тактика формування сучасногофахівця. – К. : МАУП, 2011. – С. 255-259.
 70.  Шпак В.І. Видавнича продукція сучасної України  // Пам’ятки історії та культури слов’ян. Збірник наукових праць. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – С. 186-195.
 71.  Шпак В.І. Українські газети в сучасних реаліях // Інформаційний простір. Українські реалії.– К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – С. 113-125.
 72.  Шпак В.І. Українські газети: від державних до приватних // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV – К. : Ореол-сервіс, 2014 – 88.  – С. 78-96.
   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 54 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

5165737
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
5834
34236
4098885
86054
117360
5165737

Your IP: 127.0.0.1
Server Time: 2019-07-21 00:00:30
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ