Історія кафедри

Details

Історія кафедри історії та етнополітики


            Кафедра історії та етнополітики створена 2005 року на базі кафедри історії України Інститу української філології.
            З 2005 року ще одним напрямком навчально-методичної та науково-дослідної роботи викладачів кафедри, поряд з історією України, став етнополітичний. Етнополітика, як комплекс засобів політичної діяльності в галузі етнонаціонального розвитку та міжетнічних відносин, становить одну з найважливіших складових діяльності державних та суспільних інституцій. Засвоєння засад етнополітики, етнічної історії України є, без перебільшення, обов’язковою умовою ефективної роботи сучасного українського педагога. Оскільки історичний розвиток України позначився впливом багатьох етносів та культур, учитель повинен розуміти усі тонкощі міжетнічних стосунків. Отримання фундаментальних знань з вітчизняної історії та етнополітики дозволить майбутнім фахівцям-педагогам виховувати молоде покоління в атмосфері поваги до України, її мови та культури, розвивати в учнів почуття національної гідності й, водночас, нівелювати можливі прояви етнічної та расової нетерпимості, ксенофобії.
           З початку створення і по сьогоднішній день кафедру очолює доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Михайлович Даниленко. До складу кафедри входять кандидати історичних наук, доценти – Д.С. Рященко, О.В. Позняк, І.М. Жиленкова, В.Г. Шарпатий; кандидат історичних наук, старший викладач О.М. Казакевич; старший викладач Л.В. Пилипенко;асистент О.А.Подобєд
             Професор Даниленко Віктор Михайлович працює на кафедрі з 1996 року. Закінчивши з відзнакою у 1974 році історико-педагогічний факультет Київського педагогічного інституту, він вступив до аспірантури Інституту історії України АН УРСР. 1978 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Братерське співробітництво Української РСР і Російської Федерації у розвитку освіти і науки (1926-1937 рр.)”, 1990 року – докторську – “Робітничий клас в культурному будівництві на Україні (друга половина 20-х – середина 30-х років ХХ століття)”. Сфера наукових інтересів – соціальна і політична історія та історія української культури ХХ століття, зокрема історія інтелігенції, освіти, науки, церкви, “українізації”, міжнародних культурних взаємин, біографістика. Брав участь у підготовці багатотомних видань: “Історія Української РСР”, “Нариси історії української інтелігенції”, “Все про Україну”, “Україна крізь віки: том 13. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.)”, “Історія українського селянства”, “Політичний терор і тероризм в Україні” та ін. Автор понад 250 наукових праць, у тому числі 30 індивідуальних і колективних монографій, 10 підручників і посібників. Лауреат премії ім. М. Грушевського НАН України (1998), Державної премії України в галузі науки і техніки (2001).
           Доцент Жиленкова Ірина Миколаївна, працює на кафедрі з 1994 року. Закінчивши у 1983 році історичний факультет Київського державного педагогічного інституту імені О. Горького, вступила у 1996 році в аспірантуру Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Ліберально-демократична течія в суспільному русі України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)”. Сфера наукових інтересів – історіографічні процеси в Україні ХІХ – початку ХХ ст., зокрема проблемна історіографія та біографістика. Автор понад 20 наукових публікацій, у тому числі 1 індивідуальної монаграфії, 11 колективних підручників і посібників.
         Старший викладач Казакевич Ольга Михайлівна працює на кафедрі з листопада 2002 р. Закінчивши з відзнакою у 2002 р. історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, продовжила навчання в аспірантурі університету. У жовтні 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Науково-педагогічна та громадська діяльність П.Г. Житецького”. Сфера наукових інтересів – історія українського національного відродження ХІХ – поч. ХХ ст., біографістика. Автор понад 20 наукових публікацій.
Старший викладач Пилипенко Людмила Володимирівна працює на кафедрі з 1988 року. Закінчивши у 1978 році з відзнакою історико-педагогічний факультет Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького, продовжила навчання в аспірантурі інституту. Сфера наукових інтересів – соціальна історія України у повоєнні роки. Автор понад 10 наукових публікацій.
                Доцент Позняк Олена Володимирівна працює на кафедрі з 1987 року. Закінчивши у 1980 році з відзнакою історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка, вступила в 1984 році в аспірантуру університету. У січні 1988 року захистила кандидатську дисертацію на тему: “Діяльність Комуністичної партії по зміцненню дружби і співробітництва радянських народів у роки Великої Вітчизняної війни. Історіографія проблеми.” Сфера наукових інтересів – розвиток освіти в Україні у 20 – 30-ті рр. ХХ ст. Автор понад 30 наукових публікацій.
                   Доцент Рященко Дмитро Семенович працює на кафедрі з 1976 року. Після закінчення з відзнакою у 1960 році історико-філософського факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка, в 1973 році вступив в аспірантуру. 1977 року захистив кандидатську дисертацію на тему: “Діяльність КПРС по відновленню провідної ролі робітничого класу в суспільно-політичному житті країни (1946 – 1950 рр. На матеріалах Української РСР)”. Сфера наукових інтересів – проблема освіти в Україні у 1917 – 1920 рр. Автор 150 наукових публікацій, у тому числі 3 колективних монографій, 9 посібників і підручників.
               Доцент Шарпатий Віктор Григорович працює на кафедрі з 2003 року. Після закінчення з відзнакою у 1980 році історико-педагогічного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. Горького, продовжив навчання в аспірантурі Інституту історії України НАН України. У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Діяльність Миколи Олексійовича Скрипника на чолі Наркомату освіти України (1927-1933 рр.)”. Сфера наукових інтересів – соціальна історія України ХХ ст. Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі 3 індивідуальних монографій.
Науковий потенціал кафедри зміцнюється. Зокрема, 2005 року викладач кафедри О.М. Казакевич захистила кандидатську дисертацію. Продовжує роботу над написанням кандидатської дисертації старший викладач Л.В. Пилипенко. Завершив підготовку докторської дисертації доцент В.Г. Шарпатий.
                   Кафедра забезпечує викладання дисципліни “Історія України”, що становить важливий чинник формування світогляду та ціннісних орієнтирів майбутніх педагогів. Зокрема в Інститутах української філології, іноземної філології, природничо-географічної освіти, фізико-математичної та інформатичної освіти і науки, гуманітарно-технічної освіти та на вечірньому факультеті.
           Важливим для кафедри є надання поглиблених знань з історії України студентам Інституту української філології. Ефективність поєднання історії та філології у науці та навчальному процесі доведена часом. Наукове осмислення постмодерністських тенденцій та “лінгвістичний переворот” у гуманітарному знанні засвідчили, що міждисциплінарні історико-філологічні студії становлять один з найперспективніших напрямків розвитку як історичної, так і філологічної науки. Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання для студентів спеціальності “Українська мова і література (зарубіжна література та історія)” таких фахових дисциплін, як “Історія України”, “Історія української культури”, “Історичне краєзнавство”, “Історична географія”, “Історіографія історії України”. З 2007-2008 н.р. планується увести до навчального плану Інституту української філології викладання спецкурсу “Етнополітична історія України”.
          Відповідно до наукового напряму, розробку якого забезпечує університет, кафедра продовжує розробку проблем історичної освіти ХХ ст. та соціальної історії України ХХ ст. Остання склалася в наукову школу, фундатором якої є В.М. Даниленко. Вона почала формуватися ще у 1980-ті роки. Під керівництвом професора члена-кореспондента НАН України В.М. Даниленка підготовлено і захищено близько 30 кандидатських і докторських дисертацій, підготовлено десятки монографій і сотні наукових статей.
           У працях В.М. Даниленка та його учнів і послідовників на основі теоретико-методологічного синтезу історії та соціології аналізується історія українського суспільства ХХ ст., його трансформація, історія соціальних структур, процесів та явищ. Велика увага приділяється вивченню історії освіти, науки, культури, української мови, церкви, соціальних та міжнаціональних відносин, повсякденного життя конкретних людей і конкретних соціальних і національних груп, умов праці, побуту. Об’єктом вивчення є як історія конкретних соціальних явищ, так і цивілізаційні “процеси великої тривалості”, соціальні рухи. Спільними для праць школи є погляд на історію з соціальної та соціокультурної точки зору.
           При кафедрі функціонує аспірантура та докторантура зі спеціальності 07.00.01 – історія України, випускники якої працюють у науково-дослідних інститутах НАН України, педагогічних університетах та інститутах (Київському, Житомирському, Вінницькому, Кам’янець-Подільському). Нині при кафедрі актуальні наукові проблеми розробляють три докторанти і три аспіранти.
             Здобутки сьогоднішніх викладачів у роботі зі студентами базуються на досвіді та традиціях, закладених їх попередниками, майстрами педагогічної справи у нашому вузі: професорами П. Бакуменком, М. Варшавчиком, М. Панчуком, доцентами Л. Тендересом, Г. Лещенко, Н. Носковою, М. Донієм, М. Кубрушком, М. Гуріним, І. Міцканом, В. Кравчук, В. Ніколаєнком, В. Солодьком, Ю. Алексєєвим, В. Власенком.
          Кафедра підтримує тісні зв’язки з Інститутом історії України НАН України. Результатом наукової співпраці стала неодноразова організація спільно з Інститутом “круглих столів” з актуальних питань історичної науки.
             На кафедрі активно працює науково-методичний семінар, яким незмінно протягом багатьох років керує доцент Д.С. Рященко. Щомісяця, відповідно до плану роботи семінару, звучать науково-методичні повідомлення викладачів, аспірантів, докторантів з актуальних проблем історії України.
             Велика увага на кафедрі приділяється науковій роботі студентів, які під керівництвом викладачів готують наукові розвідки. З ними вони виступають на вузівських, міських та всеукраїнських конференціях. Так, 2007 року на міжвузівській науково-практичній конференції “М.П. Драгоманов у контексті європейського просвітницького руху” з доповідями “Погляди М. Драгоманова на українську мову” та “Геополітичне становище та майбутнє України у поглядах Михайла Драгоманова” виступили студенти Інституту української філології Назарчук Ірина та Дмитренко Андрій (науковий керівник – к.і.н., ст. викл. О.М. Казакевич).
        На кафедрі працюють наукові гуртки та проблемні групи, в яких студенти під керівництвом викладачів займаються дослідженням актуальних питань з історії України. Зокрема, доцент В.Г. Шарпатий керує проблемною групою “Утвердження незалежності України: проблеми та перспективи”, старший викладач О.М. Казакевич – “Актуальні проблеми історії України ХІХ ст.”, доцент І.М. Жиленкова – “Таємниці та загадки історії України”. Результати наукової творчості студентів репрезентуються на щорічних студентських наукових конференціях університету. Зокрема, у 2007 році особливо були відзначені доповіді і наукові роботи таких студентів Інституту української філології: Рустамової Ольги – тема “Міжнародна політика Івана Мазепи” (науковий керівник – к.і.н., доц. І.М. Жиленкова); Балашової Ольги – тема “Формування і розвиток української інтелігенції в Україні у ХІХ ст.” (науковий керівник – д.і.н., проф. В.М. Даниленко); Дейнеги Ольги – тема “М.П. Драгоманов: педагогічна діяльність” (науковий керівник – д.і.н., проф. В.М. Даниленко); Грязнової Анастасії – тема “Розвиток протестантизму в Україні в ХІХ ст.” (науковий керівник – к.і.н., ст. викл. О.М. Казакевич); Матвєєвої Катерини – тема “Репресії 30-х рр. ХХ ст. в Україні” (науковий керівник – к.і.н., доц. О.В.  Позняк); Карпця Ярослава – тема “Карально-репресивна система в СРСР: причини, хронологічні межі, значення” (науковий керівник – к.і.н., ст. викл. О.М. Казакевич), студентки Інституту природничо-географічної освіти та екології Крокос Катерини – тема “Греко-католицька церква в Україні: минуле і сучасність” (науковий керівник – ст. викл. Л.В. Пилипенко).
  Увесь професорсько-викладацький склад кафедри історії та етнополітики докладає максимум зусиль для того, щоб зі стін університету школа одержувала спеціалістів рівня потреб ХХІ століття.

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 174 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7674501
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1674
13658
82729
6490767
491147
419444
7674501

Your IP: 46.229.168.147
Server Time: 2020-02-29 02:48:17
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Факультети
Інженерно-педагогічний факультет :: Історичний факультет :: Факультет іноземної філології :: Факультет інформатики :: Факультет менеджменту освіти та науки :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет психології :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет спеціальної та інклюзивної освіти :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка :: Факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я :: Факультет філософії та суспільствознавства :: Фізико-математичний факультет
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ