Наукова діяльність

Details

Наукова діяльність кафедри

Викладацький склад кафедри стилістики постійно поновлює та вдосконалює навчальні плани і робочі програми з фахових дисциплін кафедри. При цьому розробляються нові форми роботи та контролю знань студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

Професор  Мацько Л.І. продовжує співпрацю з Академією педагогічних наук  України над проблемою оновлення змісту мовної освіти і мовного виховання, державного стандарту з української мови, нових підходів до створення сучасних  підручників з української мови для середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій і коледжів та для студентів гуманітарних факультетів університетів України.

1. Л.І. Мацько. Стилістика і риторика як джерело мовної майстерності сучасного вчителя. Розділ 7. Монографії: “Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи”. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

2. У 2006 р. під науковим керівництвом проф. Мацько Л.І. захистили дисертації і одержали науковий ступінь доктора педагогічних наук доцент Глухівського педагогічного університету Семеног О. М. та доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Симоненко Т. В. Продовжують навчання в докторантурі: Кравець Л.В. кандидат філологічних наук, доцент Інституту української філології  НПУ ім. М.Драгоманова, Голуб Ніна Борисівна кандидат педагогічних наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького; Горбачук Д. В. доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка; Климова К. Я. кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка.

 3. Мацько Л.І і її аспірантка Підкамінна Л. Та докторантка Тищенко О.М.  взяли участь  у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту”. (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.) Тема доповіді Підкамінної Л. “Лінгвосинергетика епітетних конструкцій у поетичних творах Т.Г. Шевченка”; Тищенко О.М. „ Жестова мова”.

На кафедрі стилістики сформувалася  провідна в Україні наукова школа функціональної лінгвостилістики і лінгводидактики та методики української мови  під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора філологічних наук, професора Мацько Л.І. За минулий рік під керівництвом Л.І. Мацько підготовлено і  захищено 4 кандидатські роботи: Калита О.М (НПУ ім. М.Драгоманова), Ткаченко Т.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Волошина В.В. (Європейський університет, м. Київ)  , Романенко Ю.О. (НПУ ім. М.Драгоманова), докторські дисертації  Тумай Н.В. (с/ш 293 м. Києва) , Семеног О.М. (Глухівський педагогічний університет) .

 Проф. Мацько Л.І і викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції “Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови” у  Київському національному університет ім. Т.Шевченка - 21-22 лютого 2006р. з доповідями:  Л.І. Мацько 1. Мова як духовний пріоритет. 2. Українська мова у творчих і наукових поглядах Івана Франка; Л.В. Кравець Метафора як засіб формування мовної картини світу; Г.О. Денискіна Лінгвостилістичний аспект дослідження афористичних іронічних висловів у мові газети (на мат-лі випускників “Літературної України) у період з січня по грудень 2005р.); Л.І.Мацько взяла участь у міжнародній науковій конференції “Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій”. Крим. Партенід 20-23.09.2006р.; Т.В. Ткаченко Стилізація  розмовності в прозі Михайла Стельмаха О.М. Калита Лексико-стилістичні прийоми ситуативної іронії у прозовому тексті.

Проф. Мацько Л.І. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів”  з доповіддю  “Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу” (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С.Дем’янчука, 19-21 квітня 2006р.); у Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції” з доповіддю “Мовна особистість Івана Франка в полікультурних зв’язках як приклад для сучасної молоді” (м. Київ 28-29 вересня 2006.); у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” з доповіддю “Вербальна та жестова картини світу” (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.)

Христенок В.Ф. взяла участь у 9-й Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”  як голова секції “ Мовознавчі науки” (м. Київ 25-27 квітня 2006 р.)

Кафедра стилістики української мови видає підручники, типові програми, навчальні програми та навчальні посібники, методичні рекомендації, збірники наукових праць. За особистим авторством проф. Мацько Л.І. і під її керівництвом авторськими колективами за останній рік видано такі підручники і навчальні посібники:

для вищої школи:

       Риторика. Навч. посіб. Мацько Л.І., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2006.  – 311 с. (перевидання)

“Культура української фахової мови. Навч. посібник. Мацько Л.І., Кравець Л.В. – К.: Академія, 2007. –19 др. арк.

для середньої школи: 

Українська мова. Тексти для диктантів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. - Донецьк:   ТОВ “БАО”. 2006.

Українська мова. Тексти для переказів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко  О.М. - Донецьк: ТОВ “БАО”. 2006.

автореферати:

 Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі. Калита О.М. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Ткаченко Т.В. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

     Статті в журналах і наукових збірниках:

1)     Мацько Л.І.:

1.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Літературна Україна 10.05.06. – 0,5 др. арк.

2.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Освіта України 11.05.06. – 0,5 др. арк.

3.      Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу. // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів - Матеріали  Всеукраїнській науково-практичної конференції Рівне – червень  2006. – 0,5 др. арк.

4.     Височінь досягається мовою. // Пед. газета №6 (143) червень 2006 р. – 0,5 др. арк.

5.     Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу // Дивослово. - № 7. липень 2006. – 0,4 др. арк.

6.     Вербальна та жестова картини світу // Матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції “Семантика мови і тексту”. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ. - 2006. – 0,3 др. арк.

7.      Проблеми лінгводидактики і методики викладання української мови у профільній школі // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів, 2006. – 03 др. арк.

8.      До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгоманівські читання. Матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова., 2006. –0,5 др. арк.

9.     Українська мова в системі профільного навчання //  Профільне навчання: Теорія і практика: Зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К: Пед. преса, 2006. – 0,5 др. арк.

10.  Мовотворчість та філологічна діяльність Івана Франка в аспекті проблем формування сучасної української мовної особистості // Програма Міжнародного наукового конгресу. Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження) . – Львів, 2006. – 0,5 др. арк.

11. Мовна особистість Олександра Захаренка.– Дивослово. - №11. – 2006. – С.13-17.

12. Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

  Христенок В.Ф.:

1.         Періодизація історії української літературної мови // Система і структура східнослов’янських мови. – К.: Знання, 2006р. – 0,5 др. арк.

Денискіна Г.О.

1.     Структурно-функціональні різновиди афоризмів // Дивослово - №11 – 2006 р. – 0,5 др. арк.

2.     Лінгвостилістичні аспекти дослідження іронічних висловлень у мові газети // Українська мова і література в школі -  №2 –  2006р. – 0,5 др. арк.

3.     Найболючіші теми  2005 року в епіграмах, “Літературної України” // Рідний край: Науковий, публіцистичний, художньо-літературний альманах. - №1 (14) – 0,5 др. арк.

 Кравець Л.В. 

1.     Художня метафора як засіб формування мовної картини світу.: Зб. наук. праць КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

2.     Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття.: Зб. “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. КНУ ім. Т.Шевченка. 2006. – 1 др. арк.

3.     Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст.: Зб. “Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Г.Сковороди”. – 2006.  – 1 др. арк.

4.     Метафора крізь призму міфу.: Науково-теоретичний збірник. - Тернопіль. – 2006. – 1, 2 др. арк.

5.     Зооморфна метафора //  Мовознавство – 2006. – 1 др. арк.

6.     Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 32-38.

Калита О.М. 

1.        Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу // Українська мова. – 2006. – №2. – 1 др. арк.

2.        Лексико-стилістичні прийоми творення іронічного смислу. // Мова як світ світів. Поетики і граматика української мови. Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

3.        Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

Ткаченко Т.В.

1.        Демінутиви як засіб творення колорити розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Зб. наукових праць Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2006.- 0,5 др. арк.

 

На кафедрі є типові програми зі „Стилістики”, „Риторики”, „Лінгвістичного аналізу тексту”, „Тексту як об’єкта лінгвістичного дослідження”, „Історії української літературної мови”, „Текстознавства”, які містять теми лекційного курсу та практичних і самостійних занять, блоки державного стандарту, теми рефератів з дисципліни, контрольні питання та рекомендовану літературу. Кожним викладачем оновлюються робочі програми з дисциплін, які читаються, розроблено контрольні питання до тем, перелік завдань, що виносяться на самостійне опрацювання, списки рекомендованої літератури та контрольні роботи і тести для поточної і рубіжної перевірки навчальних досягнень студентів.

Кафедра стилістики української мови підтримує ділові науково-навчальні зв’язки з відповідними підрозділами Інституту української мови НАН України, та з кафедрою сучасної української мови і кафедрою історії української мови національного університету ім. Т.Шевченка та з відділом дидактики, методики та інформаційних технологій Академії педагогічних наук України. З 2002 р. кафедра стилістики української мови співпрацює з науково-дослідною лабораторією з формування національно-мовної особистості вчителя української мови і літератури Глухівського державного педагогічного університету.

У цільовій аспірантурі кафедри стилістики української мови навчається 6 аспірантів Цівун Н.М., Підкамінна Л.В., Медведчук Н.О., Рудь Н.А., Медвідь Н.С., в цільовій докторантурі навчаються Кравець Л.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Горбачук Д.М. (Полтавський педуніверситет ім. В.Г.Короленка), Голуб Н.Б. (Черкаський університет ім. Б.Хмельницького), Климова К.Я. (Житомирський університет ім. І.Франка.). Закінчили навчання в аспірантурі в минулому році і  працюють викладачами на кафедрі  Калита О.М. та Ткаченко Т.В.  

Кафедра стилістики української мови підтримує через своїх випускників зв’язок зі школами та іншими середніми і вищими навчальними закладами, де є кафедри української філології, української мови та культури, українознавства.

 

 

 

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 186 guests and no members online

   

Всього відвідувань  

7037901
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7770
13325
33617
5904973
273991
397811
7037901

Your IP: 46.229.168.129
Server Time: 2020-01-21 15:24:21
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ