Наукова діяльність

Details
Hits: 23204

Наукова діяльність кафедри

Викладацький склад кафедри стилістики постійно поновлює та вдосконалює навчальні плани і робочі програми з фахових дисциплін кафедри. При цьому розробляються нові форми роботи та контролю знань студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

Професор  Мацько Л.І. продовжує співпрацю з Академією педагогічних наук  України над проблемою оновлення змісту мовної освіти і мовного виховання, державного стандарту з української мови, нових підходів до створення сучасних  підручників з української мови для середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій і коледжів та для студентів гуманітарних факультетів університетів України.

1. Л.І. Мацько. Стилістика і риторика як джерело мовної майстерності сучасного вчителя. Розділ 7. Монографії: “Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи”. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

2. У 2006 р. під науковим керівництвом проф. Мацько Л.І. захистили дисертації і одержали науковий ступінь доктора педагогічних наук доцент Глухівського педагогічного університету Семеног О. М. та доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Симоненко Т. В. Продовжують навчання в докторантурі: Кравець Л.В. кандидат філологічних наук, доцент Інституту української філології  НПУ ім. М.Драгоманова, Голуб Ніна Борисівна кандидат педагогічних наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького; Горбачук Д. В. доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка; Климова К. Я. кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка.

 3. Мацько Л.І і її аспірантка Підкамінна Л. Та докторантка Тищенко О.М.  взяли участь  у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту”. (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.) Тема доповіді Підкамінної Л. “Лінгвосинергетика епітетних конструкцій у поетичних творах Т.Г. Шевченка”; Тищенко О.М. „ Жестова мова”.

На кафедрі стилістики сформувалася  провідна в Україні наукова школа функціональної лінгвостилістики і лінгводидактики та методики української мови  під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора філологічних наук, професора Мацько Л.І. За минулий рік під керівництвом Л.І. Мацько підготовлено і  захищено 4 кандидатські роботи: Калита О.М (НПУ ім. М.Драгоманова), Ткаченко Т.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Волошина В.В. (Європейський університет, м. Київ)  , Романенко Ю.О. (НПУ ім. М.Драгоманова), докторські дисертації  Тумай Н.В. (с/ш 293 м. Києва) , Семеног О.М. (Глухівський педагогічний університет) .

 Проф. Мацько Л.І і викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції “Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови” у  Київському національному університет ім. Т.Шевченка - 21-22 лютого 2006р. з доповідями:  Л.І. Мацько 1. Мова як духовний пріоритет. 2. Українська мова у творчих і наукових поглядах Івана Франка; Л.В. Кравець Метафора як засіб формування мовної картини світу; Г.О. Денискіна Лінгвостилістичний аспект дослідження афористичних іронічних висловів у мові газети (на мат-лі випускників “Літературної України) у період з січня по грудень 2005р.); Л.І.Мацько взяла участь у міжнародній науковій конференції “Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій”. Крим. Партенід 20-23.09.2006р.; Т.В. Ткаченко Стилізація  розмовності в прозі Михайла Стельмаха О.М. Калита Лексико-стилістичні прийоми ситуативної іронії у прозовому тексті.

Проф. Мацько Л.І. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів”  з доповіддю  “Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу” (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С.Дем’янчука, 19-21 квітня 2006р.); у Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції” з доповіддю “Мовна особистість Івана Франка в полікультурних зв’язках як приклад для сучасної молоді” (м. Київ 28-29 вересня 2006.); у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” з доповіддю “Вербальна та жестова картини світу” (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.)

Христенок В.Ф. взяла участь у 9-й Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”  як голова секції “ Мовознавчі науки” (м. Київ 25-27 квітня 2006 р.)

Кафедра стилістики української мови видає підручники, типові програми, навчальні програми та навчальні посібники, методичні рекомендації, збірники наукових праць. За особистим авторством проф. Мацько Л.І. і під її керівництвом авторськими колективами за останній рік видано такі підручники і навчальні посібники:

для вищої школи:

       Риторика. Навч. посіб. Мацько Л.І., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2006.  – 311 с. (перевидання)

“Культура української фахової мови. Навч. посібник. Мацько Л.І., Кравець Л.В. – К.: Академія, 2007. –19 др. арк.

для середньої школи: 

Українська мова. Тексти для диктантів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. - Донецьк:   ТОВ “БАО”. 2006.

Українська мова. Тексти для переказів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко  О.М. - Донецьк: ТОВ “БАО”. 2006.

автореферати:

 Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі. Калита О.М. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Ткаченко Т.В. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

     Статті в журналах і наукових збірниках:

1)     Мацько Л.І.:

1.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Літературна Україна 10.05.06. – 0,5 др. арк.

2.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Освіта України 11.05.06. – 0,5 др. арк.

3.      Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу. // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів - Матеріали  Всеукраїнській науково-практичної конференції Рівне – червень  2006. – 0,5 др. арк.

4.     Височінь досягається мовою. // Пед. газета №6 (143) червень 2006 р. – 0,5 др. арк.

5.     Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу // Дивослово. - № 7. липень 2006. – 0,4 др. арк.

6.     Вербальна та жестова картини світу // Матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції “Семантика мови і тексту”. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ. - 2006. – 0,3 др. арк.

7.      Проблеми лінгводидактики і методики викладання української мови у профільній школі // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів, 2006. – 03 др. арк.

8.      До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгоманівські читання. Матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова., 2006. –0,5 др. арк.

9.     Українська мова в системі профільного навчання //  Профільне навчання: Теорія і практика: Зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К: Пед. преса, 2006. – 0,5 др. арк.

10.  Мовотворчість та філологічна діяльність Івана Франка в аспекті проблем формування сучасної української мовної особистості // Програма Міжнародного наукового конгресу. Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження) . – Львів, 2006. – 0,5 др. арк.

11. Мовна особистість Олександра Захаренка.– Дивослово. - №11. – 2006. – С.13-17.

12. Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

  Христенок В.Ф.:

1.         Періодизація історії української літературної мови // Система і структура східнослов’янських мови. – К.: Знання, 2006р. – 0,5 др. арк.

Денискіна Г.О.

1.     Структурно-функціональні різновиди афоризмів // Дивослово - №11 – 2006 р. – 0,5 др. арк.

2.     Лінгвостилістичні аспекти дослідження іронічних висловлень у мові газети // Українська мова і література в школі -  №2 –  2006р. – 0,5 др. арк.

3.     Найболючіші теми  2005 року в епіграмах, “Літературної України” // Рідний край: Науковий, публіцистичний, художньо-літературний альманах. - №1 (14) – 0,5 др. арк.

 Кравець Л.В. 

1.     Художня метафора як засіб формування мовної картини світу.: Зб. наук. праць КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

2.     Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття.: Зб. “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. КНУ ім. Т.Шевченка. 2006. – 1 др. арк.

3.     Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст.: Зб. “Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Г.Сковороди”. – 2006.  – 1 др. арк.

4.     Метафора крізь призму міфу.: Науково-теоретичний збірник. - Тернопіль. – 2006. – 1, 2 др. арк.

5.     Зооморфна метафора //  Мовознавство – 2006. – 1 др. арк.

6.     Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 32-38.

Калита О.М. 

1.        Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу // Українська мова. – 2006. – №2. – 1 др. арк.

2.        Лексико-стилістичні прийоми творення іронічного смислу. // Мова як світ світів. Поетики і граматика української мови. Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

3.        Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

Ткаченко Т.В.

1.        Демінутиви як засіб творення колорити розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Зб. наукових праць Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2006.- 0,5 др. арк.

 

На кафедрі є типові програми зі „Стилістики”, „Риторики”, „Лінгвістичного аналізу тексту”, „Тексту як об’єкта лінгвістичного дослідження”, „Історії української літературної мови”, „Текстознавства”, які містять теми лекційного курсу та практичних і самостійних занять, блоки державного стандарту, теми рефератів з дисципліни, контрольні питання та рекомендовану літературу. Кожним викладачем оновлюються робочі програми з дисциплін, які читаються, розроблено контрольні питання до тем, перелік завдань, що виносяться на самостійне опрацювання, списки рекомендованої літератури та контрольні роботи і тести для поточної і рубіжної перевірки навчальних досягнень студентів.

Кафедра стилістики української мови підтримує ділові науково-навчальні зв’язки з відповідними підрозділами Інституту української мови НАН України, та з кафедрою сучасної української мови і кафедрою історії української мови національного університету ім. Т.Шевченка та з відділом дидактики, методики та інформаційних технологій Академії педагогічних наук України. З 2002 р. кафедра стилістики української мови співпрацює з науково-дослідною лабораторією з формування національно-мовної особистості вчителя української мови і літератури Глухівського державного педагогічного університету.

У цільовій аспірантурі кафедри стилістики української мови навчається 6 аспірантів Цівун Н.М., Підкамінна Л.В., Медведчук Н.О., Рудь Н.А., Медвідь Н.С., в цільовій докторантурі навчаються Кравець Л.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Горбачук Д.М. (Полтавський педуніверситет ім. В.Г.Короленка), Голуб Н.Б. (Черкаський університет ім. Б.Хмельницького), Климова К.Я. (Житомирський університет ім. І.Франка.). Закінчили навчання в аспірантурі в минулому році і  працюють викладачами на кафедрі  Калита О.М. та Ткаченко Т.В.  

Кафедра стилістики української мови підтримує через своїх випускників зв’язок зі школами та іншими середніми і вищими навчальними закладами, де є кафедри української філології, української мови та культури, українознавства.