Uncategorised

Історія кафедри культури української мови

Створена в 1992 року на базі кафедри практичного курсу російської мови під назвою "Кафедра практичного курсу української мови". У зв’язку із введенням Міністерством освіти України до навчального плану вишів курсу "Ділова українська мова" напрямок педагогічної діяльності кафедри змінився. З вересня 1996 року викладацький колектив кафедри (яка була перейменована у 1997 році на кафедру культури української мови) забезпечує читання ділової української мови на всіх факультетах університету (крім педагогічного), практикуму з української мови та українського правопису в Інституті української філології, а з 2010 року – "Українська мова (за професійним спрямуванням)".

Викладачами кафедри створено авторську програму з української мови за професійним спрямуванням, що затверджена наказом МОН України від 21.12.2009 № 1150, за якою навчаються студенти всіх без винятку вищих навчальних закладів України.

Члени кафедри активно працюють зі студентською молоддю, ведуть проблемні групи, залучаючи студентів до участі в університетських та всеукраїнських конференціях, круглих столах, дискусіях; працюють у складі журі мовно-літературних конкурсів учнівської та студентської молоді.

Щороку до днів Української писемності кафедра проводить Всеукраїнську науково-практичну конференцію "Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі".

Нині на кафедрі, яку очолює з 1992 р. професор, академік Академії наук вищої освіти України, заслужений працівник освіти України, кавалер ордена княгині Ольги Світлана Володимирівна Шевчук, працюють: кандидат педагогічних наук, доцент Т.М. Лобода, кандидати філологічних наук, доценти С.В. Глущик, О.В. Дияк, О.О. Кабиш, кандидат філософських наук, старший викладач В.І. Зуєва, старший викладач І.В. Клименко, асистент    Л.В. Підкамінна.

Праці професора С.В. Шевчук присвячені питанням синтаксису української мови та українському діловому і професійному мовленню. Впродовж останніх років вона стала автором підручників з ділової української мови, які користуються заслуженим успіхом у викладачів, студентів вищих навчальних закладів освіти, вчителів шкіл ("Українське ділове мовлення" (2003 р.), за який нагороджена дипломом університету; "Ділове мовлення: Модульний курс" (2003 р.). За її редакцією й вагомою участю виходять схвально зустрінуті педагогічною громадськістю посібники "Сучасні ділові папери" (1999-2009 рр.), "Службове листування: довідник" (1999 р.); "Сучасна українська літературна мова" (2000-2010рр.); "Практикум з українського ділового мовлення" (2002-2009); "Ділова українська мова: тестові завдання" (2002р.); "Контрольні роботи з ділової української мови" (2002р.). Для широкого кола користувачів вийшли друком словники: "Російсько-український і українсько-російський словник: Відмінна лексика" (1992, 1997 рр.); "Російсько-український словник ділового мовлення" (2002-2010рр. ); "Разом, окремо, через дефіс: Словник-довідник" (2003 р.). 2009 року вийшов друком підручник "Українська мова (за професійним спрямуванням)", укладений відповідно до типової, створеної С.В. Шевчук, програми. Цей підручник Постановою президії Академії наук вищої освіти України удостоєно другої премії. С.В. Шевчук підготувала 5 кандидатів наук.

Як блискучий оратор С.В. Шевчук виступає з лекціями з актуальних проблем мовознавства, зокрема ділового мовлення, в різних установах: в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів, Держкомстаті, Інституті ядерної фізики; виступає на радіо й телебаченні. В газеті "Іменем закону" та часописі "Секретар-референт" постійно веде рубрику "Вивчаємо українську мову".

Лобода Тетяна Михайлівна має багаторічний досвід роботи у різних за рівнем акредитації педагогічних закладах. 2001 року вона захистила дисертаційне дослідження з теми "Педагогічні умови організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у процесі викладання української мови". Т.М. Лобода є автором 40 наукових статей, 10 навчальних і навчально-методичних посібників. Вона підготувала навчальну програму, створила навчально-методичне забезпечення для курсу "Український правопис". Нині предметом наукових зацікавлень Т.М. Лободи є різні аспекти функціонування сучасного українського ділового мовлення в освітньому просторі.

Глущик Сергій Васильович працює на кафедрі з 12 січня 1993 року. За цей час захистив кандидатську дисертацію на тему «Українська антропонімія у Генеральному описі Лівобережної України 1765-1769 рр. (словотвірна і морфологічна структура)», здобув науковий ступінь кандидата філологічних наук і вчене звання доцента.

У 2003-2006 роках працював заступником декана соціально-гуманітарного факультету з навчально-методичної роботи, заступником відповідального секретаря Приймальної комісії Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Брав участь у проведенні проміжних та фінальних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Всеукраїнських науково-практичних конференцій з питань української мови.

Автор та співавтор понад 40 наукових та методичних праць.

Підготував електронні варіанти 21 підручника та посібника викладачів кафедри для електронної бібліотеки НПУ імені М.П.Драгоманова.

Основний напрямок його наукового дослідженя – українська мова як засіб ділового спілкування в історичному аспекті та на сучасному етапі.

Трудові досягнення Сергія Васильовича відзначено Подяками Київського міського голови, Орденом святих Кирила і Мефодія.

Дияк Олена Володимирівна працює на кафедрі культури української мови з 1993 року спочатку на посаді асистента, пізніше – старшого викладача, а з вересня 2007 року як доцент цієї кафедри. Предметом наукового дослідження О.В. Дияк є словотвір сучасної української мови, насамперед питання структури та семантики словотвірних гнізд, яким присвячено 13 статей у фахових виданнях і дисертаційна розвідка на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, захищена в листопаді 2006 року. О.В Дияк є співавтором 2 навчальних програм для вищої школи («Діловодство: Типова навчальна програма, «Типова навчальна програма з дисципліни «Український правопис»») та 7 навчальних посібників для студентів вишів та абітурієнтів, зокрема «Сучасні ділові папери» (1997 – 2009рр.), «Контрольні роботи з ділової мови» (2002, 2004р.), «Довідник для абітурієнтів та школярів з української мови» (2010р.) та ін., а також є рецензентом 3 навчальних посібників для вищої школи та держслужбовців, бере участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях. На запрошення Мінпромполітики України читала лекції з культури ділового мовлення для держслужбовців, для яких було підготовлено й пакет завдань тестового контролю.

Зуєва Валентина Іванівна працює на кафедрі з 2005 року. В 2005 році захистила дисертаційне дослідження з теми: "Гуманістичні засади впровадження інформаційно-освітніх технологій". Є автором 32 наукових статей.

Кабиш Оксана Олександрівна на кафедрі працює з 1994 року. У колі наукових інтересів – питання лексикології й культури української мови. Дослідженню цих проблем присвячено кандидатську дисертацію «Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики», захищену 2007 року, і 15 наукових статей у провідних фахових виданнях України.

Є автором 3 навчальних програм для вищої школи («Практикум з української мови», «Культура української мови», «Документаційне забезпечення в комерційних структурах»), співавтором 7 навчальних посібників, серед яких «Практикум з українського ділового мовлення» (2002, 2005, 2006, 2008, 2009), «Українська мова: комплексна підготовка до тестування» (2008), «Сучасна українська літературна мова» (2011).

О.О. Кабиш рецензує навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, готує відгуки на автореферати кандидатських дисертацій, керує магістерськими роботами студентів, бере активну участь у наукових конференціях, а також підготовці щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі» та інших заходів, які проводить кафедра. На запрошення Національного авіаційного університету та Національної академії внутрішніх справ читає мовознавчі та документознавчі дисципліни.

Клименко Ірина Володимирівна працює на кафедрі з 2003 року. Наукові інтереси І.В. Клименко зосереджені на дослідженні проблем українського політичного дискурсу на синтаксичному рівні, зокрема цьому присвячено дисертацію на тему «Спонукально-закличні еліптичні конструкції в українському політичному дискурсі». Науковий доробок І.В. Клименко становить близько 20 публікацій: наукові статті з питань синтаксису сучасної української мови, з методики викладання української мови (за професійним спрямуванням), з культури української мови.

Співавтор типової навчальної програми для студентів вищих навчальних закладів, затвердженої Міністерством освіти і науки України з «Української мови (за професійним спрямуванням)», підручника «Українська мова за професійним спрямуванням» (2010, 2011), трьох навчальних посібників: «Українська мова. Комплексна підготовка до тестування» (2008), «Ділова українська мова : Дистанційний курс» (2009), «Сучасна українська літературна мова» (2011). Зі студентами Інституту української філології підготувала до друку «Словник видавничих термінів».

Упродовж останніх років розробляє дистанційний курс з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», займається виготовленням відео-лекцій.

Підкамінна Людмила Василівна працює на посаді асистента кафедри культури української мови з 2003 року. Викладає курси „Ділова українська мова”, „Українська мова за професійним спрямуванням”. Має 25 публікацій, серед яких статті, методичні рекомендації. У 2008 році закінчила аспірантуру НПУ імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. 18 жовтня 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук на тему „Епітет Т.Г. Шевченка: генеза, структура і сучасна мовна рецепція”, де вперше для дослідження мовотворчості Т.Г. Шевченка застосувала принципи лінгвосинергетики та рецептивної естетики.

Хочеш цікаве та насичене студентське життя? Тобі до нас!
Шукай більше за покликаннями:

Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCFWuGbA3JRZvHgTwwe7ZEdg

Наш мерч - https://www.instagram.com/ukrfeel.shop/

Студентська газета - http://7nebo.ga

ТікТок - https://vm.tiktok.com/s6GaGX/

Фейсбук - https://www.facebook.com/groups/dragomanivcy/?ref=bookmarks

Інстаграм - https://www.instagram.com/npu_fuf/

Телеграм - https://t.me/infafuf

ТОЖ ПРИЄДНУЙСЯ :)

DSC 0892

      На факультеті української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка студенти не тільки здобувають фахові знання, а й:

  • власними силами видають студентську газету «Сьоме небо», де друкують свої перші статті й проби пера;
  • грають у театрі «Вавилон», співають в ансамблі «Мальви» та розвиваються, беручи активну участь у роботі інших колективів Центру культури та мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова;
  • мають можливість подорожувати, відвідувати спортивні секції;
  • беруть участь у роботі наукового товариства, виконуючи власні наукові дослідження;
  • відвідують різноманітні культурні заходи, зокрема зустрічаються з відомими письменниками й видавцями, та ще багато-багато цікавого. Чекаємо на тебе!

 

Список публікацій викладачів кафедри журналістики

І. Монографії (1/15):
1. Жадько В.О. Історична пам’ять в розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект): Монографія. - К.: ПП "Павлушка", 2006, - 480 с. – 15 др. арк.

ІІ. Навчально-методичні посібники (2/29,87):
1. Афанасьєва К.О. Авторське право. Практичний посібник. К.: Атіка, 2006. – 224 с. – 11,77 др. арк.
2. Тестові завдання для вступників до вищих навчальних закладів України / Уклад. О.В. Харчук. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 18,1 др. арк.

ІІІ. Методичні розробки (1/1):
1. Харчук О.В. Програми з вступних випробувань в Інституті іноземної філології (у співавт.). – К.: друкарня НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. – 10 с. – 1 др. арк.

     ІV. Статті в журналах і наукових збірниках (15/7,1):
1. Жадько В.О. Кримінально-правова відповідальність за порушення законодавства про охорону історичних пам’яток як основи духовності суспільства та особистості.//Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 54. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 239 с. – С. 78-87. – 0,7 др. арк.
2. Жадько В.О. Формування історичної пам’яті майбутнього спеціаліста у процесі навчання та краєзнавчо-пошукової діяльності (соціально-філософський аспект): проблеми і перспективи. // Практична філософія. - № 1. – 2006 р. – С. 70-75. – 0,4 др. арк.
3. Жадько В.О. Журналістика як активний засіб формування історичної пам’яті та духовності особистості вчителя.// Вища освіта України. – 2006.- № 2. – С.73-77. – 0,3 др. арк.
4. Жадько В.О. Національна ідея як соціально-філософська парадигма духовності. // Нова парадигма: Журнал наукових праць./ Гол. ред. В.П. Бех. – Вип. 57. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2006. – 239 с. – С. 66-78. – 0,8 др. арк.
5. Куляс П.П. Теорія помилок і практика редагування. Про курс, корисний не лише для журналістів // Вища освіта України. – 2006. - № 1. – С. 80-88. – 0,7 др. арк.
6. Куляс П.П. Теорія помилок і практика редагування // Вища освіта. – 2006. - № 1. – С. 80-88. – 0,6 др. арк.
7. Куляс П.П. Класифікація помилок у писемній комунікації // Інноваційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі вищих закладів освіти. – Полтава, 2006. – С. 62-64. – 0,4 др.арк.
8. Куляс П.П. Перший журнал у сфері вищої освіти // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору: Зб. наукових праць. Ч. 2. – К., 2006. – С. 219-225. – 0,6 др. арк.
9. Воронова М.Ю. Роль порівняння в літературно-критичному портреті (психолінгвістичний аспект). – Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. - № 14. – 2006. – С. 55-59. – 0,3 др. арк.
10.  Ситник О.В. Роль шкільних підручників у розширенні пізнавальних інтересів і можливостей учнів. // Збірник наукових праць, випуск 6. «Проблеми сучасного підручника». Вересень, 2006 р. - 0,8 др. арк.
11.  Савенкова Л.В. Інформаційні бібліографічні ресурси про М.П. Драгманова в Інтернеті// Другі Міжнародні Драгоманівські читання. Вип. 1. – К., 2006. – С. 40-45. - 0,3 др. арк.
12.  Савенкова Л.В. Самостоятельная работа студентов с ИПС библиотеки университета // Материалі 13-й Международной конф. – М.: ГПНТБ, 2006. – С. 87-92. - 0,4 др. арк.
13.  Афанасьєва К. О. Правовые аспекты редакторской деятельности. Журналистика в 2005 году: трансформация моделей СМИ в постсоветском информационном пространстве.: Сб. материалов научно-практической конференции. – М.: Факультет журналистики МГУ, 2006. – 600 с. – С. 119-121. – 0,1 др. арк.
14.  Афанасьєва К. О. Зародження книговидавничої справи в Іспанії (XV-XVIII ст.). // Вісник книжкової палати. – 2006. - № 4. – С. 13-15. – 0,2 др. арк.
15. Афанасьєва К. О. Журналістські твори у «тенетах» українського законодавства.// Інтелектуальна власність. – 2006. - № 9. – С. 24-29. – 0,5 др. арк.

        V. Тези (2/0,5):
1. Ситник О.В. Графіка і семантика тексту підручників. // Тези Міжнародної конференції «Українська освіта у світовому просторі». Жовтень, 2006 р. – С. 20-23. - 0,2 др. арк.
2. Ситник О.В. Використання інформатичних ППЗ як засіб динамічної наочності. // Тези. Матеріали ІV Міжнародного форуму УВКР. Серпень, 2006 р. – С. 56-59. - 0,3 др. арк.Перелік навчальних дисциплін за циклами підготовки освітньо-професійної програми „бакалавра” зі спеціальності „Українська мова і література”

 

Назви циклів і навчальних дисциплін

 

Мінімальна кількість навчальних годин/кредитів

 

1

 

2

 

Всього годин/кредитів для освоєння програми

 

6408 / 178

 

Нормативна частина програми

 

3780 / 105

 

Варіативна частина програми

 

2628 /73

 

Дисципліни, які встановлює навчальний заклад

 

2628 / 73

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 / 11,5

 

Цикл гуманітарної і соціально-економічної підготовки

 

1080 / 30

 

Нормативна частина циклу

 

1296 / 24

 

Історія України

 

216/6

 

Філософія (філософія, релігієзнавство, логіка, етика, естетика)

 

144 / 4

 

Економічна теорія

 

144 / 4

 

Соціологія

 

54 / 1

 

Політологія

 

108 / 2

 

Культурологія

 

54 / 1,5

 

Правознавство

 

90 / 2,5

 

Іноземна мова

 

288 / 8

 

Фізичне виховання

 

396 / 11

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 / 11,5

 

Цикл природничо-наукової підготовки

 

 

360 / 10

Нормативна частина циклу

 

Нові інформаційні технології

 

108/3

 

Технічні засоби навчання

 

54/1,5

 

Основи екології

 

54/1,5

 

Безпека життєдіяльності

 

54/1,5

 

Варіативна (вибіркова) частина циклу

 

Дисципліни за вибором студентів

 

108/3

 

Дисципліни, які встановлює університет

 

54/1,5

 

Цикл професійної та практичної (професійно-орієнтованої) підготовки

 

3780/105

 

Професійно-педагогічна підготовка

 

954 / 26,5

 

Психологія

 

270 /7,5

 

Педагогіка

 

180 / 5

 

Методика навчання української мови

 

216/6

 

Методика навчання української літератури

 

216/6

 

Вікова фізіологія і шкільна гігієна

 

72 /2

 

Професійна науково-предметна підготовка

 

3690/ 102,5

 

Сучасна українська літературна мова

 

936 / 26

 

Історична граматика української мови

 

180 / 5

 

Старослов’янська мова

 

108 / 5

 

Українська діалектологія

 

72 / 2

 

Вступ до мовознавства

 

72 / 2

 

Стилістика української мови

 

216 / 6

 

Історія української літератури

 

1008 / 28

 

Фольклор

 

72 / 2

 

Вступ до літературознавства

 

108 / 5

 

Історія зарубіжної літератури

 

648 / 18

 

Ділова українська мова

 

144 / 4

 

Дитяча література

 

54 / 1,5

 

Практикум з української мови

 

72 / 2

 

Дисципліни за вибором студентів

 

414 /11,5

 

 

ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ СТУДЕНТА

 

Підсумкова державна атестація проводиться у вигляді комплексного державного іспиту, який охоплює нормативний зміст підготовки фахівця з української мови, української літератури і методики навчання української мови та української літератури. Мета державного іспиту полягає у з’ясуванні рівня підготовленості професійних завдань, передбачених відповідними стандартами вищої освіти, а також до продовження освіти на вищому кваліфікаційному рівні.

 

Державний іспит проводиться як комплексна перевірка теоретичних умінь студентів-випускників з дисциплін, передбачених відповідним стандартом.

 

Порядок проведення і програму кваліфікаційного державного іспиту визначає вищий навчальний заклад на засадах нормативних і методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України та стандартом вищої освіти.

 

Наукова діяльність кафедри

 

Викладацький склад кафедри стилістики постійно поновлює та вдосконалює навчальні плани і робочі програми з фахових дисциплін кафедри. При цьому розробляються нові форми роботи та контролю знань студентів відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання.

Професор  Мацько Л.І. продовжує співпрацю з Академією педагогічних наук  України над проблемою оновлення змісту мовної освіти і мовного виховання, державного стандарту з української мови, нових підходів до створення сучасних  підручників з української мови для середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій і коледжів та для студентів гуманітарних факультетів університетів України.

1. Л.І. Мацько. Стилістика і риторика як джерело мовної майстерності сучасного вчителя. Розділ 7. Монографії: “Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи”. Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України.

 

2. У 2006 р. під науковим керівництвом проф. Мацько Л.І. захистили дисертації і одержали науковий ступінь доктора педагогічних наук доцент Глухівського педагогічного університету Семеног О. М. та доцент Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького Симоненко Т. В. Продовжують навчання в докторантурі: КравецьЛ.В. кандидат філологічних наук, доцент Інституту української філології  НПУ ім. М.Драгоманова, Голуб Ніна Борисівна кандидат педагогічних наук, доцент Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького; Горбачук Д. В. доцент Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка; Климова К. Я. кандидат педагогічних наук, доцент Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка.

 

3. Мацько Л.І і її аспірантка Підкамінна Л. Та докторантка Тищенко О.М. взяли участь  у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту”. (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.) Тема доповіді Підкамінної Л. “Лінгвосинергетика епітетних конструкцій у поетичних творах Т.Г. Шевченка”; Тищенко О.М. „ Жестова мова”.

 

На кафедрі стилістики сформувалася  провідна в Україні наукова школа функціональної лінгвостилістики і лінгводидактики та методики української мови  під керівництвом дійсного члена АПН України, доктора філологічних наук, професора Мацько Л.І. За минулий рік під керівництвом Л.І. Мацько підготовлено і  захищено 4 кандидатські роботи: Калита О.М (НПУ ім. М.Драгоманова), Ткаченко Т.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Волошина В.В. (Європейський університет, м. Київ) , Романенко Ю.О. (НПУ ім. М.Драгоманова), докторські дисертації Тумай Н.В. (с/ш 293 м. Києва) , Семеног О.М. (Глухівський педагогічний університет) .

 

Проф. Мацько Л.І і викладачі кафедри взяли участь у Міжнародній науковій конференції “Мова як світ світів. Граматика і поетика української мови” у  Київському національному університет ім. Т.Шевченка - 21-22 лютого 2006р. з доповідями:  Л.І. Мацько 1. Мова як духовний пріоритет. 2. Українська мова у творчих і наукових поглядах Івана Франка; Л.В. Кравець Метафора як засіб формування мовної картини світу; Г.О. Денискіна Лінгвостилістичний аспект дослідження афористичних іронічних висловів у мові газети (на мат-лі випускників “Літературної України) у період з січня по грудень 2005р.); Л.І.Мацько взяла участь у міжнародній науковій конференції “Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій”. Крим. Партенід 20-23.09.2006р.; Т.В. Ткаченко Стилізація  розмовності в прозі Михайла Стельмаха О.М. Калита Лексико-стилістичні прийоми ситуативної іронії у прозовому тексті.

 

Проф. Мацько Л.І. взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів”  з доповіддю  “Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу” (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. академіка С.Дем’янчука, 19-21 квітня 2006р.); у Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна лінгвістика та формування іншомовної комунікативної компетенції” з доповіддю “Мовна особистість Івана Франка в полікультурних зв’язках як приклад для сучасної молоді” (м. Київ 28-29 вересня 2006.); у ІХ Міжнародній науковій конференції “Семантика мови і тексту” з доповіддю “Вербальна та жестова картини світу” (м. Івано-Франківськ. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника - 26-28 вересня 2006.)

 

Христенок В.Ф. взяла участь у 9-й Всеукраїнській науково-практичній конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість”  як голова секції “ Мовознавчі науки” (м. Київ 25-27 квітня 2006 р.)

 

Кафедра стилістики української мови видає підручники, типові програми, навчальні програми та навчальні посібники, методичні рекомендації, збірники наукових праць. За особистим авторством проф. Мацько Л.І. і під її керівництвом авторськими колективами за останній рік видано такі підручники і навчальні посібники:

для вищої школи:

 

       Риторика. Навч. посіб. Мацько Л.І., Мацько О.М. – К.: Вища школа, 2006.  – 311 с. (перевидання)

 

“Культура української фахової мови. Навч. посібник. Мацько Л.І., Кравець Л.В. – К.: Академія, 2007. –19 др. арк.

 

для середньої школи:

 

Українська мова. Тексти для диктантів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. - Донецьк:   ТОВ “БАО”. 2006.

 

Українська мова. Тексти для переказів. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко  О.М. - Донецьк: ТОВ “БАО”. 2006.

 

автореферати:

 

Мовні засоби вираження іронії в сучасній українській малій прозі. Калита О.М. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

 

Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Ткаченко Т.В. Автореферат дис. …канд. філол. наук. 10.02.01. – Вид-во НПУ ім. М.Драгоманова, 2006.

 

     Статті в журналах і наукових збірниках:

 

1)     Мацько Л.І.:

 

1.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Літературна Україна 10.05.06. – 0,5 др. арк.

 

2.     Аналіз результатів VІ Міжнародного конкурсу ім. П.Яцика // Освіта України 11.05.06. – 0,5 др. арк.

 

3.     Аспекти  мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу. // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів - Матеріали  Всеукраїнській науково-практичної конференції Рівне – червень  2006. – 0,5 др. арк.

 

4.     Височінь досягається мовою. // Пед. газета №6 (143) червень 2006 р. – 0,5 др. арк.

 

5.     Аспекти мовної особистості у проспекції педагогічного дискурсу // Дивослово. - № 7. липень 2006. – 0,4 др. арк.

 

6.     Вербальна та жестова картини світу // Матеріали ІХ Міжнародної наукової практичної конференції “Семантика мови і тексту”. Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Івано-Франківськ. - 2006. – 0,3 др. арк.

 

7.     Проблеми лінгводидактики і методики викладання української мови у профільній школі // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки. Випуск 7. – Глухів, 2006. – 03 др. арк.

 

8.     До питання про українську наукову мову Михайла Драгоманова // Другі міжнародні Драгоманівські читання. Матеріали до 165-річчя з дня народження Михайла Драгоманова. – К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова., 2006. –0,5 др. арк.

 

9.     Українська мова в системі профільного навчання //  Профільне навчання: Теорія і практика: Зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. – К: Пед. преса, 2006. – 0,5 др. арк.

 

10.Мовотворчість та філологічна діяльність Івана Франка в аспекті проблем формування сучасної української мовної особистості // Програма Міжнародного наукового конгресу. Іван Франко: дух, наука, думка, воля (до 150-річчя від дня народження) . – Львів, 2006. – 0,5 др. арк.

 

11.Мовна особистість Олександра Захаренка.– Дивослово. - №11. – 2006. – С.13-17.

 

12.Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

 

  Христенок В.Ф.:

 

1.         Періодизація історії української літературної мови // Система і структура східнослов’янських мови. – К.: Знання, 2006р. – 0,5 др. арк.

 

Денискіна Г.О.

 

1.     Структурно-функціональні різновиди афоризмів // Дивослово - №11 – 2006 р. – 0,5 др. арк.

 

2.     Лінгвостилістичні аспекти дослідження іронічних висловлень у мові газети // Українська мова і література в школі -  №2 –  2006р. – 0,5 др. арк.

 

3.     Найболючіші теми  2005 року в епіграмах, “Літературної України” // Рідний край: Науковий, публіцистичний, художньо-літературний альманах. - №1 (14) – 0,5 др. арк.

 

Кравець Л.В. 

 

1.     Художня метафора як засіб формування мовної картини світу.: Зб. наук. праць КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

 

2.     Метафори міфологічного походження в українській поезії ХХ століття.: Зб. “Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах”. КНУ ім. Т.Шевченка. 2006. – 1 др. арк.

 

3.     Метафорична репрезентація національної культури в українській поезії ХХ ст.: Зб. “Гуманітарний вісник ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного педуніверситету ім. Г.Сковороди”. – 2006.  – 1 др. арк.

 

4.     Метафора крізь призму міфу.: Науково-теоретичний збірник. - Тернопіль. – 2006. – 1, 2 др. арк.

 

5.     Зооморфна метафора //  Мовознавство – 2006. – 1 др. арк.

 

6.     Міфологемна мотивація метафор української поезії ХХ ст. // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 32-38.

 

Калита О.М. 

 

1.        Лінгвістична сутність іронії та семантичні механізми формування іронічного смислу // Українська мова. – 2006. – №2. – 1 др. арк.

 

2.        Лексико-стилістичні прийоми творення іронічного смислу. // Мова як світ світів. Поетики і граматика української мови. Зб. наук. праць. – К.: КНУ ім. Т.Шевченка. – 2006. – 0,5 др. арк.

 

3.        Новий підхід до переказу з творчим завданням // Дивослово. - № 5. травень 2007. – С. 2-6.

 

Ткаченко Т.В.

 

1.        Демінутиви як засіб творення колорити розмовності в прозі Михайла Стельмаха. Зб. наукових праць Черкаського національного університету ім. Б.Хмельницького, 2006.- 0,5 др. арк.

 

 

 

На кафедрі є типові програми зі „Стилістики”, „Риторики”, „Лінгвістичного аналізу тексту”, „Тексту як об’єкта лінгвістичного дослідження”, „Історії української літературної мови”, „Текстознавства”, які містять теми лекційного курсу та практичних і самостійних занять, блоки державного стандарту, теми рефератів з дисципліни, контрольні питання та рекомендовану літературу. Кожним викладачем оновлюються робочі програми з дисциплін, які читаються, розроблено контрольні питання до тем, перелік завдань, що виносяться на самостійне опрацювання, списки рекомендованої літератури та контрольні роботи і тести для поточної і рубіжної перевірки навчальних досягнень студентів.

Кафедра стилістики української мови підтримує ділові науково-навчальні зв’язки з відповідними підрозділами Інституту української мови НАН України, та з кафедрою сучасної української мови і кафедрою історії української мови національного університету ім. Т.Шевченка та з відділом дидактики, методики та інформаційних технологій Академії педагогічних наук України. З 2002 р. кафедра стилістики української мови співпрацює з науково-дослідною лабораторією з формування національно-мовної особистості вчителя української мови і літератури Глухівського державного педагогічного університету.

У цільовій аспірантурі кафедри стилістики української мови навчається 6 аспірантів Цівун Н.М., Підкамінна Л.В., Медведчук Н.О., Рудь Н.А., Медвідь Н.С., в цільовій докторантурі навчаються Кравець Л.В. (НПУ ім. М.Драгоманова), Горбачук Д.М. (Полтавський педуніверситет ім. В.Г.Короленка), Голуб Н.Б. (Черкаський університет ім. Б.Хмельницького), Климова К.Я. (Житомирський університет ім. І.Франка.). Закінчили навчання в аспірантурі в минулому році і  працюють викладачами на кафедрі Калита О.М. та Ткаченко Т.В.

Кафедра стилістики української мови підтримує через своїх випускників зв’язок зі школами та іншими середніми і вищими навчальними закладами, де є кафедри української філології, української мови та культури, українознавства.

 

 

 

 

   

Additional menu  

   

Хто на сайті?  

We have 516 guests and no members online

   
© ALLROUNDER