Статті

Список праць викладачів журналістики

Деталі

Термінологічний словник

 1. Книгознавство. Термінологічний словник (редакційно-видавнича справа, журналістика, поліграфія, видавничий бізнес, інформаційно-бібліотечна діяльність) : навчальне видання / за заг. Ред. В. Жадька. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – 304 с.

Монографії та навчальні видання

 1. Жадько В.О. Етика журналістської творчості. Конспект лекцій для тудентів Інституту української філології / В.О. Жадько. – К., 2009. – 32 с.
 2. Жадько В.О. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: Навчальний посібник. – К., Вид-во «СПД Жадько В. О.», 2005. – 352с., ілюстрації.
 3. Жадько В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика. Частина 1-2 / В.О. Жадько.  – К., 2009. – 40 c., 48 с.
 4. Жадько В.О. Методичні рекомендації для проведення занять у формі рольової гри з розділу: «Журналістика як творчий процес» / В.О. Жадько. – К., 2009. – 16 с.
 5. Жадько В.О. Журналістика та редакторська майстерність: навчальний посібник / В.О.  Жадько. – К. : Знання, 2010. – 242 с.
 6. Жадько В.О. Журналістика та основи редакторської майстерності: навч. посіб. – К. : Знання, 2012. – 271 с.
 7. Сидоренко Н.М. Історія української журналістики : Становлення та розвиток  рекламно-довідкової преси на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): навч. посіб. / Георгієвська Вікторія, Сидоренко Наталія. — К. : АДЕФ-Україна, 2010. — 224 с.
 8. Сидоренко Н.М. «Історія – об’єктивізація сучасності» / Н. Сидоренко // Мукомела. На зламі віків: українська журналістика на поч. ХХ ст.: навч. посіб. / Олександр Мукомела. — К. : Грамота, 2010. — С. 5—10
 9. Сидоренко Н.М. Реклама – рушій розквіту: рекламно-довідкова преса на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.) моногр. / Вікторія Георгієвська, Наталія Сидоренко. – К. : АДЕФ – Україна, 2010. – 320 с.
 10. Сидоренко Н.М. Формування преси Києва (1835–1918) : [наук. вид.] / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко. – К. : Темпора, 2011. – 208 с. (18,5 др. арк.).
 11. Сидоренко Н. М.Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 2. – 128 с.
 12. Сидоренко Н.М. Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 3 (Російськомовні видання). – 792 с.
 13. Сидоренко Н.М. Періодичні видання Києва (1835–1917) : покажчик / Анастасія Волобуєва, Наталія Сидоренко, Олександр Сидоренко, Олена Школьна. – К. : Темпора, 2011. – Т. 4. – 208 с.
 14. Сидоренко Н.М. Історія української журналістики. Особистості ХІХ – ХХ століть: навч. посіб. / Н. М. Сидоренко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 159 с.
 15. Сидоренко Н. М. Гендерні ресурси сучасних мас-медіа : навч. посб. / Н. М. Сидоренко, А. М. Волобуєва, Н. Ф. Остапенко. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 111 с.
 16. Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навчальна програма і методичні рекомендації для студентів Інституту журналістики (спеціальності – журналістика, видавнича справа та редагування, реклама, зв’язки з громадськістю) [уклад. Н. М. Сидоренко]. – К., 2012. – 14 с.
 17. Куляс П.П. Типологія помилок: таблиця девіацій. Навчальний посібник.  К. : «Ун-т «Україна», 2007. – 80с
 18. Куляс П.П. Словник найпоширеніших помилок у ЗМІ з варіантами їх виправлення: Посібник для майбутнього редактора. – К. : «Ун-т «Україна», 2006. – 193 с.
 19.  Куляс П.П. Система – проти автоматизму суржику: редакторський погляд: Навчальний посібник – К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2013. – 294с.
 20. Марків О.Т. Робота з автором: навчально-методичний комплекс / О.Т. Марків; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2014. – 72 с.
 21. Харитоненко О.І. Редагування навчальних видань : навчально-методичний комплекс / О.І. Харитоненко; Національний педагогічний ун-т                            ім. М.П. Драгоманова. – К., 2009. – 100 с.
 22. Харитоненко О.І. Засоби масової комунікації: література і суспільство : навчально-методичний комплекс / О.І. Харитоненко; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – 72 с. 
 23. Харчук О.В. Коректура: Методичні рекомендації (зміст лекцій, правила застосування коректурних знаків, плани лабораторних занять, тексти для самостійної роботи): Видання друге, доповнене. – К.: «Альфа-М», 2009. – 52 с. (у співавторстві)
 24. Чепуренко Я.О. Інформаційний простір України: Словник-довідник законодавчих термінів і понять: довідково-навчальне видання. – К. : Освіта України, 2008. – 544 с.
 25. Шпак В.І. Видавничий бізнес. Теорія і практика Навчальний посібник. К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2010. – 384 с.
 26. Шпак В.І. Розвиток видавничої справи України (1990–2010 рр.). Навчальний посібник. К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2011. – 232 с.
 27. Шпак В.І. Видавничий бізнес. Навчальний посібник. К. : ВПК «Експрес-поліграф», 2012. – 352 с.
 28. Жадько В.О. Обрані педагогікою: худож.-документ. Нариси: у 2-х книгах / В.О. Жадько. – К.: ВПК «Експрес-поліграф», 2014. – Книга 1: Просвітники-педагоги. – Книга 2: Подвижникик педагогіки. – 608с.

Статті в журналах і наукових збірниках:

 1. Жадько В.О.   Михайло Драгоманов  – публіцист, редактор, видавець // Невідомий-відомий  Драгоманов. – 2011. С. 134-167.
 2. Жадько В.О. Особливості впливу інформатизації на формування культурно-комунікативних потреб журналіста в період євроінтеграції // Інформаційний простір: українські реалії: Матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. Конф., Київ, 19 грудня 2012 р. – К.: «ВПК «Експрес-поліграф, 2013, С. 29-35.
 3. Жадько В.О. Друкарня Києво-Печерської лаври в житті Г.Г. Шевченка // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  . – С.4-10.
 4. Клименко О.І. Місце засобів педагогічної діагностики в структурі електронного підручника: теоретичні засоби застосування / О.І. Клименко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III – К. : Ореол-сервіс, 2013 – 60.  – С. 22-30
 5. Куляс П.П. Контрсистема проти автоматизму суржику // Вища освіта в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Зб. наук. праць. – Т. 3 (15). – К. : 2009. – С. 158-180.
 6. Куляс П.П. Система суржику // Сьогодення українського мовного середовища: зб. н. праць. Вип. 2. – К. : ІВО АПН України, 2010. – С. 72-81.
 7.  Куляс П.П. Фразеологічний та синтаксичний складники суржикув писемній комунікації. – К., 2011. – С. 36-45.
 8. Куляс П.П. Особливості сучасного українського мовного пуризму // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ                                              ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  С. 48-52.
 9. Марків О.Т.  Коментар у редакторському опрацюванні (на матеріалах двомовного журналу «TheUKRAINIAN») // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. – 2012. - № 4. – С.153-157.
 10. Марків О. Т. Підготовка майбутніх редакторів до виконання фахових ролей у конвергентних медіа // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Вид-во «Гносиз», 2012. –  Т.5 (38).  – С.276-283
 11. Марків О.Т. Роль електронних наукових журналів у сучасній освіті // Materialymezinarodnivedecko-praktickaconferenceDnyvedy – 2013. Dil 19. Pedagogika. – Praga, 2013. - C. 28-30.
 12. Марків О.Т. Комунікативний ефект журналістського онлайн-матеріалy //Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск II. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60 с.  – С.27-32.
 13. Марків О.Т. Дитяча періодика як засіб освіти:  педагогічний і редакторський аспекти / О.Т. Марків // Наукові записки. Педагогічні науки. – К., Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. — Вип. 11
 14. Марків О.Т. Аксіологія фактів і журналістська техніка їх вираження в аналітичних жанрах / О.Т. Марків // Вісник КНУКіМ. Серія «Соціальні комунікації». – К., 2014.
 15. Марків О.Т. Критерії визначення значимості довідкових видань для професійної комунікації журналістів / О.Т. Марків // MateriałyXMiędzynarodowejnaukowi-praktycznejkonferencji «Strategicznepytania światowejnauki - 2014» Volume 21. Filologicznenauki. : Przemyśl. Naukaistudia - 112 str. – С. 43-47.
 16. Марків О.Т. Чинники ефективної співпраці редактора з автором у видавничому процесі // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV – К. : Ореол-сервіс, 2014 – 88.  – С. 52-58.
 17. Сидоренко Н. М. Галузеві медичні періодичні видання Києва: проблемно-тематичний зріз / Наталія Сидоренко, Володимир Садівничий // Діалог : медіа-студії. – Одеса, 2010. – Вип. 11. – С. 223–232.
 18. Сидоренко Н. «Європейська журналістика» Юрія Шевельова / Наталя Сидоренко // Журналістика : наук. зб. — 2010. — Вип. 9 (34). — С. 119—127.
 19. Сидоренко Н. М. Рекламні товариства в Східній Україні початку ХХ ст. / Сидоренко Н. М. // Ученые записки Таврического университета. — 2010. — Т. 23 (62). — № 4. — С. 445—449.
 20. Сидоренко Н. Міфотворчість в історії української журналістики / Наталія Сидоренко // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць. — Черкаси, 2010. — С. 482—485.
 21. Сидоренко Н. М. «Різногалузеве» прочитання історії української журналістики: проблеми і … проблеми / Н. М. Сидоренко // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : мат. конф. —  Полтава, 2010. — С. 272—276.
 22. Сидоренко Н. Н. Развитие детской и ученической прессы Киева: от истоков к преобразованиям ХХІ века / Сидоренко Н. Н., Волобуєва А. М. // Трансформация систем СМИ в современном мире: мат. Международ. науч.-практ. конф. «Журналистика 2009». — М., 2010. — С. 513—514.
 23. Сидоренко Н. Іншомовна періодика на території Східної України (ХІХ – початок ХХ ст.): джерела, пошуки, знахідки / Наталя Сидоренко // Український інформаційний простір : наук. журнал : у 2 ч. – К., 2013. – № 1. – Ч. 1. – С. 273–276.
 24. Sydorenko N. For the Future’s Sake: Unrealized Lessons of the Past (Mass Media and Language in Ukraine) / Nataliya Sydorenko // Ukraine : Language, Culture, Identity : A conference of the Mykola Zerov Center for Ukrainian Studies, Monash University. – Melbourne, 2013. – P. 13.
 25.   Харитоненко О.І. Редакторський аналіз рівня логічної складності навчального тексту / О.І. Харитоненко  // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник / за ред. В.В. Різуна: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Т. 36. – Липень-вересень. – 216с. – С. 102-109.
 26.  Харитоненко О.І. Історія видавничої справи в шкільних підручниках кінця XIX – початку XX століття / О.І. Харитоненко // Наукові записки Інституту журналістики: науковий збірник / за ред. В.В. Різуна: КНУ імені Тараса Шевченка. – К., 2009. – Т. 37. – жовтень-грудень. – 196 с. – С. 48-51.
 27.  Харитоненко О.І. Сучасні трансформації  жанру літературної рецензії в масмедійному просторі України / О.І. Харитоненко // Журналістика, філологія та медіаосвіта: збірник наукових доповідей у 2 т. – Полтава : Освіта, 2009. – 436 с. – С.
 28.  Харитоненко О.І. Проблеми редагування інформаційних жанрів: типові помилки в текстах заміток / О.І. Харитоненко // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика: збірник наукових праць. – Полтава, 2010. – 366 с. – С. 342-345
 29.  Харитоненко О.І. Логічні помилки в різних видах навчальних дефініцій / О.І. Харитоненко // Язык. Речь. Речевая деятельность : сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: И.Н. Кавинкина (отв. ред.). – Гродно : ГрГУ, 2011. – 106 с. –
 30.  Харитоненко О.І. Рух коректур у видавництві за умов комп’ютеризації виробництва: терміни, визначення, опис технологічних процесів здійснення коректури // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. Випуск 25. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори-2006», 2011. – 536 с. − С.
 31.  Харитоненко О.І. Типові помилки у використанні офіційно-ділового стилю в інформаційних повідомленнях сучасних регіональних ЗМІ // Регіональні ЗМІ: історія, сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали II Міжнародної наукової конференції: у 3 т. / відп. ред. В.М. Галич. – Т. III. – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. – 200 с. − С. 37-44
 32.  Харитоненко О.І. Газетна рубрика в історії та сучасності: функції, види, традиції оформлення // Держава та регіони. Науково-практичний журнал. Серія: соціальні комунікації. – 2012. − №3(11). − С. 101-106
 33.  Харитоненко О.І. Життєва історія як жанр сучасної публіцистики: види, структура, особливості редагування // Мова. Суспільство. Журналістика: збірник матеріалів XVIII Міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування і розвитку української мови «Мова. Суспільство. Журналістика» (на пошану професорів А.І. Мамалиги та О.Д. Пономарева з нагоди ювілеїв) (Київ, 6 квітня 2012). – К. : ВПЦ «Київський університет», 2012. – 280 с. – С. 177-183.
 34. Харитоненко О.І. Висвітлення проблем редагування в фахових виданнях галузі соціальних комунікацій / О.І. Харитоненко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60 с. – С. 55-58
 35. Харитоненко О.І. Читацькі практики шевченкової епохи (на матеріалі повісті Т.Г.Шевченка «Близнюки») // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88. – С. 38-48
 36.  Харитоненко О.І. Проблеми визначення типу видання в сучасних газетах// Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88. – С. 63-68.
 37. Харчук О.В. Сучасна навчальна книга: проблеми редагування /Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова.
 38. Харчук О.В. Редагування перекладів // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2013. С. 42-51.
 39. Харчук О.В. Історія редагування: українська рукописна книга // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій. Збірник доповідей науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики НПУ імені М.П.Драгоманова. К., 2013. С. 48-55.
 40. Полтавець Ю.С. Функціонування онімів у газетних заголовках (на матеріалі «Літературної України») // Простір і час сучасної науки: Матеріали сьомої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (19 – 21 квітня 2011 р.) / Ін-т наукового прогнозування, Кримський ін-т економіки та господарського права, кафедра політології і права Вінницького нац. техн. ун-ту. – К., 2011.– Ч. 6. – С. 52 – 54.
 41. Полтавець Ю.С. Основні підходи до вивчення евфемізмів і дисфемізмів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К. : Університет «Україна», 2012. – Вип. 24. – С. 224 – 234.
 42. Полтавець Ю.С. Історія та вживання терміна «атракція» в мовознавчій традиції // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2012. –  Вип. 7. – С. 135 – 141.
 43. Полтавець Ю.С. Явище атракції: вияв на різних мовних рівнях // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 210 – 217.
 44. Полтавець Ю.С. Специфіка граматичної атракції в українській мові (на матеріалі української періодики початку ХХІ ст.) // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог: Вид-во Нац. університету «Острозька академія», 2013. – Випуск 40. – С. 94 – 100.
 45. Poltavets Y.S. Semantic attraction of semes in the Modern Ukrainian // European Applied Sciences. – 2014. – № 3.– Stuttgart, Germany: ORT Publishing. – РР. 124 – 126.
 46.  Полтавець Ю.С. Види та роль атракторів у лексико-семантичних процесах (на прикладі синонімічної атракції) //  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – Вип. 12. – С. 59 – 63.
 47. Полтавець Ю. Темпоральний патерн антонімічної атракції в українській публіцистиці початку ХХІ ст. // Studia Ucrainica Varsoviensia / Uniwersytet Warszawski ; katedra ukrainistyki. – Warszawa, 2016. – № 4. – С. 241 – 248.
 48. Полтавець Ю. Змістові та мовностилістичні особливості видавничих анотацій до сучасних дитячих книжкових видань // Журналістика, видавнича справа, редагування: вчора, сьогодні, завтра : збірник наукових праць «Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій». Випуск V. – К. : ДП«Експрес-об’ява», 2015. – С. 33 – 40.
 49. Чепуренко Я. О. Інформаційні ресурси суспільства: спроба етапного аналізу / Я.О.Чепуренко // Міжнародного науково-практичного семінару «Інформаційний розвиток суспільства», 17-19 квітня 2012 р. Киїів, Варшава. – К.,2013. – С.221-240.
 50. Чепуренко Я.О. Навчально-методичний комплекс як вид навчального т видання / Я.О. Чепуренко // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова: збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III. – К. : Ореол-сервіс, 2013. – 60. С.  7-15.
 51.  Чепуренко Я.О. Стандартизація редакційно-видавничої підготовки наукових видань: стан та перспективи розвитку // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV. – К. : Ореол-сервіс, 2014. – 88 с.  68-78.
 52. Шевчук С.В. Критерії якості та загальні вимоги до педагогічних програмних засобів / С.В. Шевчук // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск III – К. : Ореол-сервіс, 2013 – 60.  – С. 18-22.
 53.  Шпак В.І. Особливості розвитку газетярської справи України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [зб. наук.праць] – 2010. – № 25. – С. 105-112.
 54.  Шпак В.І.  Видавнича справа – складова інформаційної безпеки країни // Гуманітарні та ресурсні проблеми національної безпеки України. – К.: ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2011. – С. 165-181.
 55.  Шпак В.І. Трансформація видавничої справи України у період переходу від командно-адміністративної до ринкової системи управління (1990–2010 рр.)// Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. № 41 (11). – С. 20-433.
 56.  Шпак В.І. Функціонування громадських організацій у видавничій сфері (1990–2010 рр.) // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць. 44 (2). – С. 195-202.
 57.  Шпак В.І. Здобутки і прогалини у законодавчому забезпеченні видавничої справи // Університет. Науковий історико-філософський журнал. – 2011.– № 2. – С. 13-21.
 58.  Шпак В.І. Видавнича продукція  – складова інформаційного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин: збірник наукових праць – Вип. 102. Ч. 1. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, Інститут міжн. відносин, 2011. – С. 24-28.
 59.  Шпак В.І. Тенденції розвитку книжкової продукції незалежної України в її тематичному, мовному і регіональному аспектах // Університет. Науковий історико-філософський журнал. – 2012. – № 4. – С.80-86. 
 60.  Шпак В.І. Історіографія видавничої справи сучасної України // Київська старовина. Науковий історико-філологічний журнал.– 2012. – № 4. – С. 126-132.
 61.  Шпак В.І. Джерельна база досліджень книговидавничої справи незалежної України // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 5 (202). – С. 16-20.
 62.  Шпак В.І.  Джерельна база досліджень друкованих засобів масової інформації  незалежної України // Вісник Книжкової палати. – 2013. – № 6 (203). – С. 9-12.
 63.  Шпак В.І. Українські газети: вчора, сьогодні, завтра // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць. - К., 2013. Вип. 73. – 2013. – С. 268–271.
 64.  Шпак В.І. Розвиток друкованих засобів масової інформації в тематичному, мовному і регіональному аспектах (1990-2010 рр.) // Історична память. Науковий збірник. – Полтава:  ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. – № 29. – С. 99-103.
 65.  Шпак В.І. Друковані засоби масової інформації в контексті формування національного інформаційного простору // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №9(206). – С. 3-5.
 66.  Шпак В.І. Розбудова національного інформаційного простору України. Видавнича сфера // Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць.- К., 2013. Вип. 76 (№9) – 2013. – С. 194–197.
 67.  Шпак В.І. Історія створення та функціонування громадських організацій у видавничій справі // Освіта Регіону. Політологія Психологія Комунікації. Український науковий журнал. – 2013. – № 2. – С. 101-105.
 68.  Шпак В.І. Становлення та розвиток поліграфічного бізнесу в незалежній Україні // Вісник Книжкової палати. – 2013. – №11(208). – С. 3-5.
 69.  Шпак В.І. Редакторські професії. Формування сучасного фахівця видавничої справи // Державне управління: стратегія і тактика формування сучасногофахівця. – К. : МАУП, 2011. – С. 255-259.
 70.  Шпак В.І. Видавнича продукція сучасної України  // Пам’ятки історії та культури слов’ян. Збірник наукових праць. – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2013. – С. 186-195.
 71.  Шпак В.І. Українські газети в сучасних реаліях // Інформаційний простір. Українські реалії.– К. : ВПК «Експрес-Поліграф», 2012. – С. 113-125.
 72.  Шпак В.І. Українські газети: від державних до приватних // Актуальні проблеми теорії соціальних комунікацій: Матеріали науково-звітної конференції викладачів кафедри журналістики Інституту української філології та літературної творчості ім. А. Малишка НПУ ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових доповідей / Інститут української філології НПУ ім. М.П. Драгоманова. Випуск IV – К. : Ореол-сервіс, 2014 – 88.  – С. 78-96.
   

Додаткове меню  

   

Хто на сайті?  

На сайті 125 гостей та відсутні користувачі

   

Всього відвідувань  

6077231
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1848
11799
47210
4930376
148618
339018
6077231

Your IP: 3.91.106.44
Server Time: 2019-11-13 04:24:04
   
© ALLROUNDER

Використання матеріалів сайту можливе лише при згоді адміністрації порталу та активного посилання.
Всі права захищено!

Сайти, які підтримуються службою порталу
НПУ імені М.П.Драгоманова
Інститути
Інститут неперевної освіти
Факультети
Фізико-математичний факультет :: Факультет філософської освіти :: Факультет фізичного виховання та спорту :: Інженерно-педагогічний факультет :: Факультет інформатики :: Факультет іноземної філології :: Факультет історичної освіти :: Факультет корекційної педагогіки та психології :: Факультет мистецтв імені Анатолія Авдієвського :: Факультет магістратури, аспіратнути та докторантури :: Факультет природничо-географічної освіти та екології :: Факультет педагогіки та психології :: Факультет політології та права :: Факультет соціально-економічної освіти та управління :: Факультет української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка
Кафедри
Кафедра педагогчної творчості :: Кафедра педагогіки, теорія та історії педагогіки :: Кафедра методики викладання російської мови та світової літератури :: Кафедра етики та естетики :: Кафедра управління та євроінтеграції :: Кафедра філософії :: Кафедра інформатики
Персональні сайти
Андрущенко В.П. :: Бех В.П. :: Жалдак М.І. :: Борисенко В.Й. :: Франчук В.М. :: Франчук Н.П.
Інші сайти
Асоціація випускників :: Система управління електронними курсами НПУ :: Система управління електронними курсами інституту інформатики :: Система управління електронними курсами інституту інформатики (студенти) :: Простір гуманітарної комунікації :: Лабораторія археологічних досліджень :: Кабінет-музей М.П.Драгоманова :: Україна і становлення конституціоналізму в Європі :: Центр культури. НПУ